خبرونه

موږ خوښ یو چې تاسو سره زموږ د کار پایلو ، د شرکت خبرونو په اړه شریکوو ، او تاسو ته په وخت سره پرمختګونه او د پرسونل ګمارنې او لرې کولو شرایط درکوو.